Quick Inquiry:
MATHS

Video 1: Basic identities in Trigonometry

https://www.youtube.com/watch?v=6NG3-IBvXkY

 

Video 2: How to memorize Trigonometry formulas- tricks and tips

https://www.youtube.com/watch?v=JGeTlTZQVqQ

 

Video 3: Angle measurement in trigonometry

https://www.youtube.com/watch?v=ADj5ZJvPL3s&index=11&list=PLJIraHljIz-iBLAcb7uTjQjhtCysCwS5s

 

Video 4: Values of trigonometry.

https://www.youtube.com/watch?v=mOwmndD701o&index=8&list=PLJIraHljIz-iBLAcb7uTjQjhtCysCwS5s

 

Video 5: Relation between Degree and Radian

https://www.youtube.com/watch?v=rkKPC-7Ffcc

 

Video 6: Unit circle properties

https://www.youtube.com/watch?v=r1Mgl830Nc0

 

Video 7: Limit and Continuity- Shortcuts and Easy Tricks part 1

https://www.youtube.com/watch?v=XYuyk14EgUM

 

Video 8: Limit and Continuity- Shortcuts and Easy Tricks part 2

https://www.youtube.com/watch?v=S2Es4bZgONo

 

Video 9: Limit and Continuity- Shortcuts and Easy Tricks part 3

https://www.youtube.com/watch?v=S2Es4bZgONo

 

Video 10: Limits and Continuity- Extensive explaination

https://www.youtube.com/watch?v=Jud1lMQc5DM&index=4&list=PLJIraHljIz-iBLAcb7uTjQjhtCysCwS5s

 

 

 

 

 

正确的坐姿可以让胸部正常伸展产后丰胸,加速胸部的血液及淋巴循环,让胸肌完成“日常作业”,让乳房更健美丰胸达人。能让胸部长大的最佳坐姿:上身自然挺直产后丰胸产品,腰部距椅背一手掌的距离。保持端正坐姿,不仅会让你看起来更精神,而且胸部也会变得更加挺拔哦丰胸方法!