Quick Inquiry:
CHEMISTRY

ALLOYS

 

VIDEO 1: ALLOYS PART I

           https://www.youtube.com/watch?v=prJmlf2SSOU

VIDEO 2: ALLOYS PART II

           https://www.youtube.com/watch?v=imJ9IQKsQ3c

METALLURGY

VIDEO 3: METALLURGY PART I

           https://www.youtube.com/watch?v=Gfm-ZqurYN4

VIDEO 4: METALLURGY PART II

https://www.youtube.com/watch?v=7WaHh6VW1GI

CHEMICAL KINETICS

 

VIDEO 5: CHEMICAL KINETICS PART I

https://www.youtube.com/watch?v=JzB-ho3LbAc

VIDEO 6: CHEMICAL KINETICS PART II

https://www.youtube.com/watch?v=tflrNa2ypmc

VIDEO 7: CHEMICAL KINETICS PART III

https://www.youtube.com/watch?v=DmU03H9A1sM 

Electrolysis

 

VIDEO 8: Electrolysis PART 1

https://www.youtube.com/watch?v=Tjxl3XO2hPg

VIDEO 9: Electrolysis PART 2 Arrhenius Theory

https://www.youtube.com/watch?v=5Ra8vKErp0Q

VIDEO 10: Electrolysis PART III

https://www.youtube.com/watch?v=Qcjew8gv0Ew

VIDEO 11: Electrolysis PART IV

https://www.youtube.com/watch?v=wTnszryLDAE

VIDEO 12: Electrolysis PART V Products of electrolysis

https://www.youtube.com/watch?v=gCP2Pk93mjY

VIDEO 13: Electrolysis PART VI Faraday's law of electrolysis

https://www.youtube.com/watch?v=-2-iTrAe4Jc

VIDEO 14: Electrolysis PART VII Application of Electro chemistry

https://www.youtube.com/watch?v=q5q608OotRY

 

正确的坐姿可以让胸部正常伸展产后丰胸,加速胸部的血液及淋巴循环,让胸肌完成“日常作业”,让乳房更健美丰胸达人。能让胸部长大的最佳坐姿:上身自然挺直产后丰胸产品,腰部距椅背一手掌的距离。保持端正坐姿,不仅会让你看起来更精神,而且胸部也会变得更加挺拔哦丰胸方法!